Geschiedenis

VZW CATO

Vriendenkring Hart- en Vaatpatiënten, regio Dender, Schelde, Durme

GESCHIEDENIS

35 JAAR CATODe oprichting van de vzw Cato is er vrij snel gekomen. Slechts een tweetal contactvergaderingen zijn aan de eigenlijke stichtingsvergadering voorafgegaan. Iedereen had zowat op zijn eigen terrein een opdracht toegemeten gekregen en zulks had tot gevolg dat op 25 mei 1981 in de bureaus van Intercom aan de Grote Markt te Dendermonde kon worden overgegaan tot de officiële oprichting van de zelfhulpgroep vzw Cato, voluit vzw Cardio-Tonica, wat staat voor Vriendenkring voor hart- en vaatpatiënten uit het arrondissement Dendermonde.


Met de oprichting van deze vriendenkring wilden de initiatiefnemers gevolg geven aan de vraag om begeleiding van hart-en vaatpatiënten.


Dhr. Constant Vermeulen, die bij de samenstelling van het bestuur tot voorzitter werd verkozen, was na zijn hartinfarct in het UZ Gent  behandeld door een team klaar stond om de hartpatiënt op een efficiënte manier te begeleiden tijdens de revalidatieperiode en ook daarna.


Aangezien iets dergelijks in de regio Dendermonde onbestaande was werd besloten hier iets aan te doen. Mevrouw Chris Bruynincx, sociale verpleegster in het stedelijk ziekenhuis, werd onmiddellijk bereid bevonden om zich voluit in te zetten voor dit initiatief. Ze nam contact op met verschillende hartpatiënten uit de regio Dendermonde. Enkele samenkomsten volstonden om in grote lijnen de verwachtingen inzake opvang, begeleiding en nazorg, vast te leggen.


Ook de heren Gilbert Baeke, Georgie Bomhals, Lucien De Hauwere en Francis Ghijsbrecht werden bereid gevonden om een leidende taak op te nemen en te ijveren voor de uitbouw van de vereniging.


Het eerste dagelijks bestuur van de vzw Cato zag er uit als volgt:

Voorzitter: Dhr. Constant Vermeulen

Ondervoorzitter: Dhr. Lucien De Hauwere

Secretaris:  Mevr. Chris Bruynincx

Penningmeester: Dhr.Gilbert Baeke

Commissaris: Dhr. Georgie Bomhals

Lid: Dhr. Francis Ghijsbrecht


Enkele weken na de stichtingsvergadering werd een eerste ledenvergadering gehouden. Via de pers werd de doelstelling van de vereniging bekend gemaakt. De belangstelling was buitengewoon groot wat aantoonde hoe groot de nood aan een dergelijke vereniging wel was in de regio Dendermonde. Zoals het hoorde werd gestart met een reeks gespreksavonden, die er op gericht waren zoveel mogelijk nuttige informatie door te geven aan de hart- en vaatpatiënten en hun families. Vooral de problemen rond de nieuwe en verplichte levens- en eetgewoonten werden in deze eerste maanden aangepakt en toegelicht. Uit de gespreksavonden bleek immers hoe moeilijk sommigen het wel hadden om zich aan te passen en hoe weinig ze aan informatie hadden meegekregen toen ze uit het ziekenhuis werden ontslagen.


Vzw Cato groeide, al kreeg het niet altijd de verhoopte medewerking. Samen met de Dendermondse hartbewakingsdienst, met aan het hoofd dhr. dokter-cardioloog Robert Zenner kwam het snel tot een goede samenwerking al bleef er het probleem dat in het ziekenhuis zelf geen ruimte ter beschikking kon worden gesteld voor de vereniging. Gelukkig kon Cato steeds voor de vergaderingen, gespreks-, eet-gezond-, en voorlichtingsavonden terecht in de vergaderzaal van Intercom, dit dank zij hun bereidwillige directie.


De veelvuldige communicatie  met Dr. Robert  Zenner hadden tot gevolg dat in de hartbewakingsdienst werd gestart met revalidatietrainingen. De revalidatietrainingen van dhr. voorzitter Constant Vermeulen, die op basis van richtlijnen verkregen in het UZ Gent, gedurende meerdere weken als proefkonijn fungeerde ligt onbetwistbaar aan de basis van deze doorbraak.


Deze trainingen betekenden voor de hartpatiënten uit de regio Dendermonde  een flinke stap in de goede richting. Maar dit bracht nog altijd geen antwoord op de vraag:  wat na de revalidatieperiode?  Inderdaad men moest ook daarna verder aan zijn conditie kunnen werken. Verplaatsingen naar centra in Aalst, Gent, Antwerpen of Brussel waren niet voor iedereen zo evident. De oprichting van een eigen trainingscentrum werd vanaf dat moment een must. Er werd echt werk van gemaakt. Het vinden van een gepaste zaal bleek het grootste probleem. Er werd gezocht en uiteindelijk gevonden. De Eerwaarde Zusters van het Sint-Vincentius-Instituut toonden zich uiterst begrijpend voor het probleem en stelden de sportzaal van de basisschool, gelegen aan het Sas, achter het vroeger ziekenhuis in de Kerkstraat, ter beschikking.


De kogel was door de kerk. Op 30 april 1984 werd onder leiding van de kinesitherapeuten Vincent De Decker en Dirk Verleyen en onder toezicht van een verpleegkundige, met de trainingen gestart, die sinds die dag elke week op dinsdag- en vrijdagavonden worden gehouden. Aan het opstarten van de trainingen was een actie “150.000” vooraf gegaan, noodzakelijk voor de aankoop van de zo noodzakelijke apparatuur. Zowat gelijktijdig werd ter beschikking van de hartpatiënten uit de streek een infobrochure uitgebracht die gratis ter beschikking werd gesteld, evenals aan alle hartpatiënten, die in het ziekenhuis in Dendermonde werden opgenomen en verder verspreid via huisartsen en apotheken. In deze brochure werd vooral de klemtoon gelegd op de nazorg en de revalidatie.


Tijdens een persconferentie gehouden op 19 december 1984 werd de actie toegelicht en werd ook het kwartaalblad “Harteblad” voorgesteld. Een kwartaalblad met nuttige informatie inzake werking van de vzw Cato, de avondtrainingen, de algemene doelstellingen. Het kwartaalblad dat vandaag de dag nog steeds in stand wordt gehouden en aan alle effectieve-, ere- en steunende leden, evenals aan de adverteerders, artsen, bibliotheken en infodiensten van de gemeentebesturen uit het arrondissement Dendermonde, gratis wordt toegestuurd.


Dat de avondtrainingen zijn zowat de voornaamste doelstelling van de vzw Cato. De deelnemers gaan zich na een korte tijd fysiek beter voelen, in de meeste gevallen veel beter dan in die periode die aan hun hartinfarct of hartoperatie is voorafgegaan.


Vanuit de Dendermondse hartbewakingsdienst kwam flink wat steun, o.a. onder vorm van toezicht houden en medische controles tijdens de trainingen. Dit pleit voor de verpleegkundigen van deze hartbewakingsdienst waarvan o.a. dhr. Prudent Boué, in de periode van het eerste lustrum, het secretariaat op zich nam.  Ter gelegenheid van dit lustrum werd een geslaagde “Eerste nacht van het Hart” georganiseerd, dit in het toenmalig Koningshof en op 28 oktober 1985. De vzw Cato kreeg meer en meer belangstelling. Ter gelegenheid van het eerste lustrum was er een 7-daagse tentoonstelling in het stadhuis van Dendermonde stadhuis onder het motto: “Oorzaken, behandeling en nazorg bij hart- en vaatziekten”.


Ondertussen hadden wel enkele leden van het eerste uur afgehaakt. De heren Lucien De Hauwere, Francis Ghijsbrecht en Georgie Bomhals werden respectievelijk vervangen door de heren Reinhold Verleyen, Maurice Bracke, Wilfried Verleyen, mevr. Marita Verleysen en dhr. André Van Den Steen.


Op 23 mei 1988 trok Cato met 45 deelnemers naar Lloret de Mar voor een tiendaagse reis.


In 1989 kreeg het “Harteblad” een nieuwe look, nam dhr. Maurice Bracke het secretariaat van dhr. Prudent Boué over en kwamen dhr. Victor De Waegeneer en dhr. Jozef De Maeyer de bestuursrangen vervoegen.


De tijd stond niet stil en op 21 oktober 1989 was men reeds aan de “Eerste Lustrum Nacht van het Hart” dat plaats vond in de Salamander te Buggenhout (nu Buekenhof). In samenwerking met Becel en Vitelma werd gestart met een nieuw initiatief nl.: een reeks van eet-gezond-avonden,  waarbij o.a. de diëtisten mevr. Ann Vandenboucke en mevr. Jeannot Verstichelen naast onze huiskok mevr. Ann Vermeulen, een belangrijke rol vervulden. Deze eet-gezond-avonden hielden op te bestaat op het einde van 2016.


Wandelingen, fietsen, daguitstappen, ontspannings- en informatieavonden behoren verder tot de steeds weerkerende activiteiten bij de vzw Cato. Ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie op 18 januari 1990 werd de informatiebrochure, die tot stand kwam in samenwerking met Therabel Pharma, aan de pers voorgesteld. Een brochure vol nuttige informatie voor hartpatiënten, samengesteld door dhr. voorzitter Constant Vermeulen en gratis ter beschikking gesteld via de huisartsen en de  apothekers.


Op 25 mei 1991 mocht vzw Cato haar 10-jarig bestaan vieren. Van de stichters waren er nog slechts twee actief: de heren Gilbert Baeke, penningmeester, en Constant Vermeulen, voorzitter.


Ondertussen zijn opnieuw tien jaar voorbij gevlogen en vzw Cato draait nog steeds op volle toeren. In 1995 verloren we onze secretaris Dhr. Maurice Bracke, die in deze functie opgevolgd werd door dhr.Jozef Van Geel. Dhr. Jozef De Maeyer haakte in 1997 af. Ondertussen zijn dhr. Egide Collier en dhr. Willy De Cock het bestuur komen vervoegen. Dhr.Willy De Cock nam in 1998 de taak van penningmeester over van dhr. Gilbert Baeke. Dhr. Egide Collier organiseerde van de avondtrainingen en de aqua-gym, die sinds enkele maanden aan de  Cato-activiteiten werd toegevoegd.


Op de vooravond van het 20-jarig bestaan van de vereniging ontviel ons medestichter hr. Gilbert Baeke, die van 1981 tot 1998 de taak van penningmeester met volle overgave heeft uitgeoefend.


Op 26 mei 2001 was het feesten geblazen: ”vzw Cato 20”. Het klinkt bij hen die er sinds de eerste dag bij zijn geweest als muziek in de oren. Er mag gerust gesteld worden dat onze opdracht geslaagd is en ook dat wij in dezelfde zin zullen blijven verder werken.


In 2000 werd dhr. Gilbert Baecke en Dhr. Victor De Waegeneer vervangen. Dhr. Gustaaf De Backer werd verantwoordelijk voor de trainingen, wandelingen en fietstochten. Dit doet hij nog steeds naast de functie van ondervoorzitter.


Ook werd het bestuur uitgebreid met 3 medische adviseurs, dr. Cardioloog Winoc Fonteyne, dr. Robert Van Oudenhove en diëtiste mevr. Veerle De Vos, evenals met een juridisch adviseur, advocaat Philippe Baillon.


In 2008 vervoegde dr. Frank Hofman, chirurg bloedvatenheelkunde, de medisch adviseurs. Dat zelfde jaar doen dhr. Omer Van Damme, verantwoordelijke voor het revalidatiemateriaal, en mevr. Celine Van Der Straeten, verantwoordelijk voor ziekenbezoek leden en sociale contacten, hun intrede bij de Raad van Bestuur.


Op 24 mei 2009 overlijdt de voorzitter, dhr. Constant Vermeulen.


In juli 2009 werd mevr. Reinhilde Van Hoyweghen verkozen tot voorzitter van de vzw Cato. Na een geslaagde harttransplantatie in juni 2008 stelde zij zich kandidaat als bestuurslid. Reinhilde had een tweede kans gekregen en vond dat ze daar iets moest mee. Eigenlijk kan ze haar voorgeschiedenis zowat vergelijken met die van haar voorganger dhr. Constant Vermeulen. Ook zij heeft haar revalidatieperiode na haar operatie doorgebracht in het ziekenhuis te Dendermonde wegens de te lange en vermoeiende afstand naar Leuven. Daarna startte ze ook met de avondtrainingen.


In 2011 werd onze sportclub officieel gemaakt en werd die vriendenkring “Fit & Gezond” gedoopt, met als voorzitter dhr. Gustaaf De Backer.


De doelstellingen die Fit & Gezond nastreeft zijn een gezonde lichaamsbeweging onderhouden, onze leden helpen met informatie te verstrekken en ze stimuleren om hun twijfels weg te werken in verband met een normale levenswijze na hartfalen. Maar bovenal zorgen we voor ontspanning in groepsverband.


Op 21 mei 2011 vierde CATO het 30-jarig bestaan en op 3 december 2016 het 35-jarig bestaan. 

Het bestuur maakt ieder jaar een activiteitenkalender op.

De cardio-revalidatietrainingen kennen een succes.

De vaste groep van de dinsdagavond is een aangename compagnie onder leiding van kinesist dhr. Dirk Verleyen, die al jaren trouw op post is. Hun locatie heeft wel een nieuwe naam gekregen: de sporthal van het Oscar Romerocollege aan het Sas in Dendermonde.

Wat nieuw is, maar intussen al goed gekend, is de cardio-revalidatie in het AZ St.-Blasius te Dendermonde. Daar kregen we de kans om de nieuwe infrastructuur van de revalidatie te gebruiken. Dit kent ook een succes. Ook daar is een mooie vriendengroep ontstaan. 


De vriendengroep van de Aqua-gym doet het ook heel goed. Zij vormen ook een vaste waarde binnen Cato. Iedere eerste vrijdagavond kan je hen vinden in de Sauna Positive aan de Schuurkouter in Baasrode. Ook zij oefenen onder de deskundige leiding van kinesist, dhr. Dirk Verleyen.


Zo zijn er ook nog de maandelijkse wandelingen, de Nordic-Walking tijdens de vakantiemaanden, de uitstappen en de vele andere gezellige bijeenkomsten.


Het gedeeltelijk vernieuwd bestuur dat in januari gestart is, heeft al een lange weg afgelegd. Inderdaad het was niet simpel om vaste waarden als dhr. Willy De Cock en dhr. Guy Collier op te volgen.


In januari 2016 werd het bestuur opnieuw herschikt. Na de eerdere toetreding van mevr. Monique Willems en dhr Rudy De Brandt vervoegden dhr. Erik Verresen en dhr. Albert De Bock de Raad van Bestuur.

Intussen zijn er ook twee leden van onze vriendenkring die een handje toesteken. Zo is dhr. Dirk Gyssens, verantwoordelijk voor de aqua-gym en

Dhr. Daniël Van Haver, verantwoordelijk voor de website, het Harteblad en andere administratieve en informaticatoepassingen.


Tijdens de zomerperiode heeft Cato het label van Hartveilige sportclub gekregen. Deze cursus reanimeren en defibrilleren werd reeds in 2015 door een aantal Catovrienden gevolgd. Maar nu pas in 2016  hebben we dit label gekregen.


Wordt vervolgd……